• svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
thumb

* Please Fill Required Fields *
img

توسعه سامانه‌های مدیریت هویت

مدیریت هویت یکی از ارکان تأمین امنیت و حکمرانی در سطح ملی و سازمانی است که از چهار جزء اصلی تولید کردنشیال در اشکال اسناد فیزیکی و الکترونیک، مدیریت ثبت‌نام، مدیریت صدور و مدیریت کاربرد و بهره‌برداری تشکیل یافته است. اهداف اصلی استقرار این سامانه‌ها تأمین امنیت، حفاظت از حریم خصوصی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت مدیریت و حکمرانی است. شرکت متیران در دو سطح ملی و سازمانی به این مهم پرداخته است. در سطح ملی با اجرای طرح‌هایی نظیر کارت هوشمند ملی و گذرنامه الکترونیک، نیازمندی‌های کشور را در این حوزه مرتفع کرده است.

و در سطح سازمانی به تولید مجموعه‌ی کاملی از محصولات موردنیاز جهت تحقق مدیریت هویت‌سازمانی پرداخته است. این محصولات شامل انواع کردنشیال های سازمانی در قالب کارت و توکن، سیستم‌های ثبت‌نام کارکنان با استفاده از مولفه-های بیومتریک، سیستم‌های مدیریت صدور کارت‌ها و کردنشیال های سازمانی به همراه زیرساخت‌های موردنیاز نظیر محصولات اعتماد الکترونیک و درنهایت در عرصه کاربرد سیستم‌های مدیریت یکپارچه احراز هویت و مدیریت دسترسی هستند.

به‌منظور تجهیز یا ارتقاء سیستم مدیریت هویت و دسترسی کارکنان یک سازمان، نخست ارزیابی جامعی توسط تیم کارشناسی از وضعیت موجود بر اساس شاخص‌های مختلف صورت می‌پذیرد و وضع موجود به همراه تحلیل آن ترسیم می‌شود. سپس بر اساس مقدورات و اهداف سازمان، وضع مطلوب ترسیم‌شده، برنامه‌ی اجرایی جهت حرکت به وضع مطلوب بر اساس تنوعی از محصولات مختلف ارائه می‌شود.

اهمیت استقرار سامانه‌های مدیریت هویت و دسترسی سازمانی با توجه به فناوری‌های جدید و رویکرد سازمان‌ها به استفاده از فناوری‌های دیجیتال، هرروز بیشتر می‌شود. امروزه مهم‌ترین دارایی‌های شرکت‌ها، دارایی‌های دیجیتال آن‌ها بوده و دسترسی مدیریت‌شده و مطمئن به این دارایی‌ها، حائز اهمیت ویژه‌ای است. با استقرار سامانه‌های متمرکز و امن مدیریت هویت و دسترسی، امکان مدیریت متمرکز دسترسی‌ها به خدمات مختلف به وجود می‌آید و از این حیث می‌توان اطمینان داشت مخاطرات امنیتی به حداقل رسیده است.